Obowiązek informacyjny RODO

Jak chronimy i przetwarzamy twoje dane.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(Monitoring)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Sikora Marcin 
ul. Głożyńska 55a, 44-313 Wodzisław Śląski
NIP: 6471764651
e-mail
telefon
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w ramach systemu monitoringu wizyjnego którym objęty jest teren oraz budynki na których działalność gospodarczą prowadzi Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Sikora Marcin.  Celem przetwarzania danych osobowych jest:
        a) podjęcie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, zapewnienie bezpieczeństwa informacji których ujawnienie mogłoby narazić przedsiębiorcę na szkodę. 
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO], art. 222 Kodeksu Pracy.
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
                1. Firmy świadczące obsługę informatyczną,
                2. Firmy świadczące obsługę prawną,
                3. Urzędy i instytucje państwowe,
                4. Firmy ubezpieczeniowe,
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od daty nagrania. W przypadku w którym nagranie stanowić będzie dowód, lub może stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa dane będą przetwarzane do czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania. 
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wejścia na teren objęty monitoringiem wizyjnym.
 


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(Klient/Kontrahent)

    Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanym dalej RODO, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Zakład Usługowo-Produkcyjno-Handlowy Sikora Marcin 
ul. Głożyńska 55a, 44-313 Wodzisław Śląski
NIP: 6471764651
e-mail
telefon 
2) Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
        a) podjęcie działań mających na celu zawarcie lub wykonanie umowy, przygotowanie oferty, prowadzanie komunikacji miedzy stronami, obsługa procesu zakupu towarów, obsługa procesu zawierania umów o świadczenie usług.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] oraz Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
        b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak:
            ▪ prowadzenie księgowości, wystawianie faktur,
            ▪ ewidencja sprzedaży,
            ▪ wypełnienie obowiązków wynikających z rękojmi lub gwarancji.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO], ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o rachunkowości.  
        c) informowanie Państwa o aktualnych promocjach, nowościach, ofercie produktów, przesyłanie informacji handlowej, marketing własnych produktów i usług, przesyłanie informacji handlowej w formie newslettera.
Podstawa prawna: Zgoda osoby której dane dotyczą. [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] 
        d) prowadzenie windykacji należności.
Podstawa prawna: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów  realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]
3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
                1. Firmy świadczące obsługę księgową,
                2. Firmy świadczące obsługę informatyczną,
                3. Firmy świadczące obsługę prawną,
                4. Urzędy i instytucje państwowe,
                5. Banki,
                6. Firmy ubezpieczeniowe,
                7. Dostawcy towarów,
                8. Producent towarów,
                9. Podmioty zobowiązane z tytułu gwarancji, 
                10. Rzeczoznawcy.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 lat a w przypadku dochodzenia roszczeń przez czas niezbędny do obsługi roszczenia. Dane podane w celu realizacji uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi będą przetwarzane w czasie trwania Państwa uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji. W przypadku danych dla których podstawą przetwarzania jest zgoda osoby której dane dotyczą, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa
6) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
7) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym  celu niż ten, w jakim zostały zebrane.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy lub dokonania dostawy towaru. Niepodanie danych osobowych oznaczać będzie brak możliwości zawarcia umowy lub zrealizowania dostawy. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym dla skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji a ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości realizacji Państwa uprawnień z tych tytułów. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne, ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości przekazywania Państwu ofert handlowych, informacji o promocjach lub nowościach.


Obecnie realizujemy budowę osiedla domów jednorodzinnych w Kędzierzynie Koźlu “Pod Dębami”